Sếp liên tục thúc giục gửi báo cáo tình hình nhân sự, lương thưởng, KPI nhưng phòng Nhân sự rất mất thời gian thu thập dữ liệu từ nhiều đầu mối, nhiều file để tổng hợp! 

Sếp yêu cầu giải trình vấn đề nhân sự nhưng người cũ nghỉ việc không bàn giao gì cho người mới! Chán nản vì tháng nào cũng vật vã làm thêm giờ để kịp tính lương và người lao động liên tục phản hồi về việc chi trả lương sai, thiếu

Từ khi nào, bộ máy nhân sự vốn là công cụ đắc lực phục vụ hoạt động kinh doanh lại trở thành áp lực cho người quản lý và là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp? Với mong muốn tháo gỡ khó khăn trong vấn đề quản trị nhân sự tiền lương, tạo lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp vượt lên trong cuộc đua chuyển mình, HVTT – WF hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa bộ máy nhanh, gọn, hiệu quả

  1. Tính năng: 
STTChức năngGhi chú
IQuản lý 
1Hồ sơ nhân sự– Cho phép tạo chỉnh, quản lý thông tin hành chính, sơ yếu lý lịch.
2Thông báo chung– Tạo thông báo gửi đến tất cả các nhân viên (Qua app mobile hoặc Web app).
3Thông báo riêng– Tạo thông báo gửi riêng cho từng người;
– Cho phép chọn nhiều người cùng lúc để gửi .
IILịch làm việc 
1Lịch công tác– Cho phép tạo lịch công tác thủ công theo từng khoa, phòng.
– Cho phép đăng ký lịch công tác từ app mobile.
– Tổng hợp lịch công tác từ các thành viên và đăng ký từ mobile;
– Cho phép chỉnh sửa để tạo lịch công tác hoàn chỉnh.
2Tổng hợp lịch công tác– Tổng hợp lịch công tác từ khoa, phòng; không cho phép chỉnh sửa.
– Gửi duyệt lịch công tác (duyệt trên app mobile) và xuất bản lịch công tác đến các nhân viên.
3Lịch trực– Cho phép tạo lịch trực thủ công theo từng khoa, phòng.
– Cho phép đăng ký lịch công tác từ app mobile.
– Tổng hợp lịch trực từ các thành viên và đăng ký từ mobile;
– Cho phép chỉnh sửa để tạo lịch trực hoàn chỉnh.
4Tổng hợp lịch trực– Tổng hợp lịch trực từ khoa phòng;
– Không cho phép chỉnh sửa lịch trực.
– Gửi duyệt lịch trực (Duyệt trên app mobile) và xuất bản lịch trực đến các nhân viên.
5Chấm công– Chấm công thủ công theo từng khoa, phòng.
– Chấm công bằng app mobile.
– Luân chuyển chấm công.
6Tổng hợp chấm công– Tổng hợp chấm công của các khoa phòng và chấm công bằng mobile. Không cho phép chỉnh sửa.
– Gửi duyệt phiếu chấm công tổng hợp (Duyệt trên app mobile) và xuất bản phiếu chấm công đến các nhân viên và làm cơ sở để tính lương
7Báo cáo– Chấm công phân biệt rõ ở từng khoa: Ví dụ hôm nay có bao nhiêu bác sĩ đi làm, bao nhiêu bs nghỉ (lý do), bao nhiêu điều dưỡng làm, bao nhiêu điều dưỡng nghỉ, ….(tất cả chức danh luôn).
IIITiền lương 
1Nhập liệu lương – Import bảng lương đã tính toán sẳn. Tất cả các cột trên bảng lương đều điền tự do (Không có ràng buộc tên cột, số lượng cột).
– Import lương bổ sung (Lương ABC)
2Đánh giá ABC– Cho phép import đánh giá của nhân viên.
– Cho phép import đánh giá của ban giám đốc.
– Cho phép nhân viên tự đánh giá  bằng app mobile.
– Tổng hợp đánh giá, gửi duyệt đánh giá tổng hợp, phát hành đánh giá tổng hợp.
3Tính lương– Tính lương theo cài đặt trước và bảng chấm công.
4Tổng hợp tiền lương– Tổng hợp lương của các khoa, phòng
– Gửi duyệt lương.
– Phát hành lương đến app cho tất cả nhân viên.
5Tạm ứng– Danh sách phiếu tạm ứng.
– Tạo chỉnh phiếu tạm ứng.
– Cho phép tìm kiếm theo nhân viên, số phiếu, hình thức thanh toán, ghi chú.
6Hoàn ứng– Danh sách phiếu hoàn ứng.
– Tạo chỉnh phiếu hoàn ứng.
– Cho phép tìm kiếm theo nhân viên, số phiếu, hình thức thanh toán, ghi chú.
IVĐào tạo 
1Nhóm chương trình đào tạo– Danh mục nhóm chương trình đào tạo
2Chương trình đào tạo– Danh mục chương trình đào tạo
3Lớp đào tạo– Tạo chỉnh lớp đào tạo
– Danh sách học viên: Là nhân viên hoặc được mời từ nơi khác đến. 
– Danh sách giảng viên: Là nhân viên hoặc mời từ nơi khách đến.
4Điểm danh– Đối với nhân viên QR điểm danh sẽ gửi qua app; vào lớp học chỉ cần mở app quét vào lớp.
– Đối với khách mời: Mỗi khách mời được cấp 1 QR; khi vào lớp dùng QR này quét vào.